Pre všetkých študentov života - lenivých i poctivých
stretnutie v čajovni Čarovni
vo štvrtok 31. januára 2008 o 17:58
Duchovná škola - mravov stodola
Rekapitulácia 4 rokov pokusu o kruh školy života.
 
V januári 2004 som začal uskutočňovať svoj sen. Vyskytli sa vhodné okolnosti - bola tu čajovňa Shambhala a jej sny. Shambhala je bájne buddhistické kráľovstvo pokoja, dobra a spravodlivosti. Prispejem teda aj ja k budovaniu tohoto kráľovstva nebeského v nás aj medzi nami. Už dávno som sníval o duchovnej škole, pravej, nefalšovanej, postavenej na základoch bez kazu. Vlastné životné skúsenosti mi umožnili vidieť omyly existujúcich škôl a duchovných smerov. No nepotreboval som druhých presviedčať o svojom poznaní, lebo aj moje poznanie je len čiastkové. Chcel som zjednotiť skutočné, pravdivé a reálne poznania všetkých ľudí. Vytvoriť kruh, v ktorom je každý učiteľom aj žiakom zároveň, stretnúť ľudí nadšených za bohatstvo vnútorné, horlivých zmeniť svet k lepšiemu zmenou seba-vedomia, získaním uvedomenia a spolu-vytváraním zdravej spoločenskej atmosféry.
 
Prekvapenie
Nuž prekvapil som tým druhých a aj seba. Na slobodnú diskusiu ľudia neboli zvyknutí. Doteraz počúvali a oslavovali či hanili len predátorov a vodcov, teraz mali byť vodcami sami sebe. A to nezvládli, dostali sa do pomykova. Skúste posadiť žobráka z ulice na kráľovský stolec. Niektorí sa tak hanbia, že ani žezlo do ruky nechytia, ani slovka nepovedia. Iní začnú veselo kraľovať, ale narobia len samú škodu. Tých mlčiacich som chcel posmeliť, no narazil som v nich na bariéru strachu či čoho. A tých veselých som nechal vystrájať do sýtosti, že snáď keď sa doihrajú, zatúžia sa aj učiť správne a nesebecky vládnuť, no ich vystrájanie nemalo konca. Tak som sa aj sám dostal do pomykova a bol som úplne bezmocný jedných premeniť k sebavedomiu a druhých k užitočnosti. No určite mi to bolo školou a iste aj každému, kto vydržal, lebo kto vydrží až do konca, bude spasený.
 
Príbeh o hostine
Jeden bohatý muž usporiadal hostinu. Pozval na ňu popredných ľudí mesta, ale každý sa na niečo vyhovoril, že nemá čas. Tak teda pozval ľudí z ulice, aby sa počet miest naplnil. No keď našiel človeka, ktorý nebol primerane oblečený, vyhodil ho von. To príbeh nielen z Evanjelia. Ja som usporiadal diskusiu, lebo som sa chcel podeliť o svoje bohatstvá. Jedlami boli pozvánky, ktoré som posielal, témy a otázky, ktoré som otváral, články, ktoré som písal. Z popredných ľudí prišli len niektorí, zvyšok boli ľudia z ulice. Niektorí len na chvíľu, niektorí zostali dlhšie. Oblečenie som nikomu nekontroloval, nikoho som nevyhadzoval. Čo je vlastne oblečenie? To spôsob prejavu. Aké oblečenie nie je vhodné? Jednoznačne egoistické vystupovanie, keď človek nevystupuje tak, aby druhých obohatil, ale aby sa sám na nich egoisticky ukojil. Vyzvracať si srdce v spoločnosti namiesto zvracania na záchode. Mnohí mali pred diskusiou ísť sa vyspovedať buď do kostola alebo vyrozprávať do bútľavej vŕby, takí prečistení inak by potom pôsobili a nezaťažovali by iných vlastnými problémami. Hoc riešiť problémy ľudí je tiež úlohou duchovnej školy, ale to treba dopredu povedať, nie bez upozornenia vyvrhnúť všetku negativitu zozbieranú za celý svoj život na druhých. Takže moje poučenie: Kto nemá oprané rúcho, nemôže zostať na hostine, nech sa v šatni prezlečie. Kto má oprané rúcho, hľadá svoje šťastie v šťastí iných a neobťažuje prísediacich svojimi hnisavými ranami. A kto má hnisavé rany na duši, nech sa prihlási, donesieme obväzy a maste.

 
Čo je duchovná škola?
Už v starom Egypte fungovala v chrámových komplexoch. Zaznamenala rast, rozmach i pád. U starých Grékov nazývala sa filo-sofiou. Pre nich však bola láskou k pravde, nie špekulatívnymi teóriami dneška. Najväčší rozmach zaznamenala za Sokrata a za čias Platónovej Akadémie. Od nej má meno každá vysoká škola dneška, ale jej podstata je už zabudnutá. Duchovná škola bola znovuobjavená v Indii ako Buddhovo Prebudenie a v Číne ako Cesta Tao. Starým Židom bola zjavená Ježišom ako Evanjelium - radostná zvesť o spáse duše. Z Jeruzalema ako lavína zasiahla celú Rímsku ríšu, až kým ju nezastavili na Nicejskom koncile roku 325, kedy pravda bola definovaná dogmaticky a tým bolo ľuďom zabránené pravdu hľadať. Z pohľadu spravovania ríše to bol krok k ukľudneniu a k poriadku, z pohľadu ducha - pochovanie pravdy i cesty. V stredoveku sa duchovná škola nazývala universitas magistrorum et scholarium, teda jednota v mnohosti učiteľov a žiakov. Dnešné univerzity kopírujú z nej už len názov, nie však zjednocujúcu mnohosť. Posledné mne známe znovuobjavenie duchovnej školy bolo pred 150 rokmi v Perzii, známe ako hnutie bahá. Dnes sú z neho už len trosky. Podobným duchom sa inšpirovali Lev Nikolajevič Tolstoj, Mahátmá Gándhí, či Ján Maliarik. Všetky existujúce duchovné školy dneška sú už len slabé napodobeniny, až deformácie.
 
Ako funguje duchovná škola?
Hlavne je postavená na prirodzenej ľudskej túžbe po šťastí, po poznaní a po sebarealizácii. Tento vnútorný motor, toto vnútorné hnutie má byť kultivované a rozvíjané samo o sebe a nie nahrádzané diktátom majstrov, náboženských dogiem alebo nejakých praktík či techník. Táto najvlastnejšia ľudská túžba môže byť zvonku len usmeňovaná a inšpirovaná, nikdy nie tlačená. Je to vlastne túžba po ideáloch a po kráse života. Mnohí ju v sebe ukrižovali, lebo sa im zdá nereálna v tomto svete, zažili mnohé sklamania a neveria vo svoje vlastné šťastie. Preto je dôležité poznať svoje srdce, svoje najvnútornejšie hnutia, hlavne to dobré a krásne v nás. Poznanie najvnútornejšieho vnútra je úprimnosťou srdca. Úprimnosť srdca vedie k očisteniu srdca. Žiť v čistote srdca nazýva sa žitie v pravde. Vtedy viem, prečo robím to, čo robím, čo ma pohýňa k činom a neklamem sám seba rozumovými zdôvodneniami. Všetky techniky, praktiky a stereotypy sú len pomôckou, barlami, ale stávajú sa prekážkou, ak na nich lipneme. Lebo ONO to žije v nás SAMO a SAMO sa chce prejaviť. Ak sa to snažíme prejaviť svojím nekvalifikovaným ego-vedomím, Samovi len kladieme prekážku. Preto žiť v čistote srdca a hľadať to, čo nás skutočne napĺňa, je úlohou človeka. Ostatné príde SAMO.
 
Duchovná škola je kruh ľudí
Pravý Duch (teda naše čisté a dobré Ja) zjednocuje všetkých ľudí. Preto každý, koho sa Duch dotkol, má túžbu vytvárať kruh s ostatnými ľuďmi, tvoriť jednotu, spolupracovať, vytvárať jeden živý organizmus zvaný ľudstvo. Ten, v kom sa Duch prebudil, má toleranciu, teda trpezlivosť s omylmi druhých. Takému nevadí žiadna otázka, ani žiadna odpoveď. Preto tí, ktorí hovoria: Nechodím do kruhu, lebo mi vadí ten a ten alebo to a to, tí sú ešte od Ducha ďaleko. Veď slabým treba pomôcť, drzých napomenúť, nenapraviteľných ignorovať, otvorených inšpirovať a s Duchovnými spolu Ducha prežívať. To je všezahrňujúca Jednota kruhu - nič sa nestratí, všetko má svoje miesto, nikoho nezatracujem, každého chápem. Duchovná škola, ktorá nevytvára jednotu celého ľudstva, nie je duchovnou školou, ale len sektou. Sektou sú tí, ktorí sa spájajú podľa podobnosti názorov, duchovnou školou sú tí, ktorí sa spájajú pre radosť z kruhu v rozmanitosti. Keď niekto hovorí: Nepatrím sem, lebo mám iné názory, ten sa ešte nedotkol Ducha. Ale ak ja jeho názoru nedám miesto vo svojom srdci, tiež som sa Ducha nedotkol. V tom tkvie tajomstvo komunikácie.
 
Duchovná škola je pre každého
Všetci máme v sebe túžbu po kráse, preto duchovná škola má byť otvorená každému a má byť úplne verejná. Podmienkou je len čisté rúcho - teda zdravo komunikovať, nesprávať sa egocentricky, ale kruhovo. Všetky tajné spolky a elitárske školy sú len omylom. Všetky školy, ktoré diktujú nejakú vieru alebo nejaké techniky, zakazujú alebo prikazujú, sú len sektami. Zdravá škola vytvára len zdravé prostredie, v ktorom dochádza k SAMO-statnému SEBA-uvedomeniu.
 
Ak sa niekto cíti byť na vyššej úrovni Ducha, je jeho prirodzenosťou pomáhať tým slabším a sám sa tým zdokonaľuje. Taký človek nikdy nepovie: Tu sú príliš zaostalí ľudia, tí mi nič nedávajú.
 
V duchovnej škole je každý učiteľom aj žiakom a preto nikto nikomu neplatí. Ak niekto organizuje platené kurzy, budiž, niečím sa človek živiť musí, ale to nemožno nazvať duchovnou školou. Duchovná škola je úplne zadarmo, vlastne človek musí zaplatiť obetovaním svojho horšieho ja v prospech lepšieho a jeho odmenou je radosť z kruhu, zo vzťahov aj zo seba samého. Kto by pýtal peňažnú odmenu namiesto radosti, ten má falošnú motiváciu. Peniaze pre telo, radosť pre ducha.

 
Účastníci duchovnej školy - študentské role
1. Odporca - vzdorník
Odporca musí byť. Je to človek, ktorý protrečí duchovnej ceste, bráni ľuďom v duchovnom raste, robí prekážku, vzdor, napriek, odpor. Je nevyhnutnou súčasťou školy. Na ňom si človek uvedomí, čo je a čo nie je Cestou. Kadiaľ kráčať a kadiaľ nekráčať. On sám si ničoho nemusí byť vedomý, napriek tomu plní svoju úlohu. Vždy mu treba dať dostatočný priestor, no vždy treba povedať rozhodné NIE na tie veci, ktoré sú zCestné.
 
2. Agent-pozorovateľ
Pozorovateľ tiež musí byť. Bez neho to nie je ono. Len vníma, nesúhlasí, no neprispeje svojím dielom k spoločnému dielu. Necíti sa byť v kruhu doma, no je zvedavý, čo sa z toho vykľuje. Takému treba dať najavo, že nie je nežiadúci, nech pocíti, že sa mýli, keď si myslí, že v kruhu nie je doma. Ale inak ho treba vnímať ako skrytú kameru, ktorá prenáša veci skryté na svetlo slnka a tým nás núti prejavovať z nás len to slnečné, krásne, všeľudské. Jeho úlohou je teda naša čistota.
 
3. Inokrvník - sektár
To je ten, ktorý opakuje, že je iná krvná skupina a že má úplne inú cestu. Takého treba vypočuť, dať mu plný priestor pre reklamu svojej cesty duchovnej. On sa cíti bezpečne len medzi ľuďmi, ktorí krákajú ako on. Je teda skúškou našej schopnosti pochopiť inakosť. Je našou duchovnou úlohou vytvoriť jemu priestor, v ktorom sa cíti dobre. Ale nesmie to byť na úkor straty seba samého, svojej úprimnosti, svojej hnacej sily vnútorného motora. Treba si to vykomunikovať a ukázať mu, že ak požaduje odo mňa stratu úprimnosti a zapretie seba, tak je diktátor a sektár.
 
4. Spovedač - rozprávač
To je ten, ktorý grcia svoje vnútro do kruhu bez ohľadu na to, či to iným prospieva, či nie. Masturbuje jazykom na verejnosti. Potrebuje sa vyrozprávať, potrebuje byť vypočutý, potrebuje prečistiť a presvetliť svoje vnútro tým, že ho zvnútra vynesie von. Nerieši konkrétny problém, rieši len seba. Nerozdáva do kruhu svoje lepšie Ja, ale grcia von svoje horšie ja. Pokiaľ je všeobecný konsenzus, treba ho vypočuť, pomôcť mu vyliečiť svoje rany. Ale ak je v kruhu niekto, komu je z jeho grcania zle, tak ho treba zastaviť a poslať masturbovať na záchod alebo do bútľavej vŕby. On je výbornou skúškou našej tolerancie a schopnosti pozrieť sa zlu do očí. Lebo čistému nič nie je nečisté.
 
5. Guru - Prednášateľ
Ten myslí, že pojedol všetku múdrosť a všetkých chce poučovať. Má jasnú predstavu duchovnej cesty, no nezaujímajú ho rozmanité osobné skúsenosti iných, len stále melie svoje, svoju cestu absolutizuje pre všetkých. Teda je nekomunikatívny. Na tohto treba použiť sokratovské dotazovanie a pomocou otázok treba ho priviesť k rozšíreniu vedomia, k pochopeniu toho, v čom mu je obzor zahalený. Je výborným skúšobným kameňom našej schopnosti klásť otázky. Ak však na otázky neodpovedá, len stále melie svoje, treba ho napomenúť, že je nekomunikatívny.
 
6. Tichá voda - hanblivý
Nemá odvahu sa prejaviť alebo nevie, čím pozitívnym by do kruhu prispel. Jeho hanblivosť netreba násilím prerušovať. Možno dokáže úžasne vnímať a v príhodnej chvíli nám pripomenie, čo sme stvárali. Nič nerobí - nič nepokazí. Všetko má svoj čas a jemu ho treba dať, počkať, kým sa prebudí v ňom jedna z ostatných rolí.
 
7. Hľadač - diskutér
To je ten, ktorý je otvorený hľadaniu Seba v sebe aj v iných. Preto je všímavý k iným. Všetko krásne a dobré snaží sa po druhých napodobňovať, učí sa, kde sa dá. Teší sa, keď sa mu podarí rozšíriť seba-vedomie tým, čo odkuká od iných. Učí sa aj rozlišovať v iných to lepšie ja od horšieho. S druhými komunikuje preto, aby im reálne pomohol a preto aj oni majú radosť z komunikácie s ním.
 
A na záver si treba uvedomiť, že každú jednu z týchto rolí máme každý v sebe, len v rôznej miere...
 
Toľko zatiaľ moje skúsenosti zo 4 rokov školy Ducha...
 
Milan Rusko
Pozvánky: http://hladanie.wz.cz/skola/stretnutia.htm
Diskusia: http://skolazivota.myfreeboard.net