Vo štvrtok 19.3.2009 o 17:30 v čajovni Čarovni
pre všetkých, ktorí hľadajú riešenia
 
 
Ekonomika a sociálna politika
Ako nezničiť ľudskosť v čase rozmachu výroby a spotreby
 
Historický prehľad ekonomiky
Ekonomika, to je zabezpečenie človeka telesnými potrebami, hlavne jedlo, oblečenie a bývanie, ale aj cestovanie či prístup k informáciám. V dávnych dobách si tieto veci ľudia zabezpečovali spoločne vrámci rodiny alebo komunity. Vtedy boli skutočne slobodní, lebo neboli závislí na nikom cudzom, len na svojich blízkych a priateľoch. To bola skutočne slobodná, vpravde liberálna ekonomika .
 
Potom sa objavilo otrokárstvo, vznikli mestské štáty aj veľké ríše. Prečo otrokárstvo? Niektorým sa práca zdala ťažká a zatúžili žiť v prepychu. Zistili, že je výhodnejšie nepriateľa zotročiť, než ho zabiť. Tak vznikla nová - otrokárska ekonomika. Je vecou historikov zisťovať, koľko sa kde podieľali na ekonomike otroci a do akej miery slobodní občania. Vybudovali veľké ríše svoj prepych z otrockej práce a z násilného donucovania občanov, alebo to bol dôsledok slobodného zjednotenia a spolupráce slobodných ľudí? Na každom mieste to mohlo byť inak.
 
Otrokárstvo sa ľuďom zhnusilo a tak začalo meniť podoby. Zistilo sa, že výhodnejšie, než použiť násilie, je zotročiť človeka jeho vlastnou túžbou a potrebou. To sa využilo, keď sa objavili peniaze a podnikaví boháči začali požičiavať na úrok tým, ktorí o majetok prišli a nenachádzali solidaritu medzi svojimi blízkymi.
 
Biblia Dt 23:19 Ani peniaze, obilie, ani nijakú inú vec nesmieš požičiavať na úrok svojmu bratovi, :20 len cudzincovi.
Biblia Ez 22:12 ... bral si úžeru a úrok, násilne si vymáhal zisk od svojho blížneho, ...
Korán 30:39 To, co jako lichvu berete, aby to přineslo rozmnožení vzaté z majetku jiných, to nepřinese u Boha úrok žádný. Však to, co jako almužnu dáváte, toužíce po tváři Boží - tak činí ti, jimž odměna bude zdvojnásobena.
Korán 4:161 i za to, že brali lichvářské úroky, ačkoli jim to bylo zakázáno, a za to, že pohlcovali majetky jiných lidí podvodně.
Korán 2:275 Ti, kdož pohlcují zisk z lichvy, vstanou z mrtvých jako ten, koho satan potřísnil svým dotekem. A to proto, že říkali: „Vždyť prodávání je podobné lichvě!“ Bůh však dovolil prodávání a zakázal lichvu.
Korán 2:276 Bůh zničí lichvu, avšak zúročí almužny.
 
Tak vznikla úroková ekonomika - jedni pracovali ako otroci a aj tak sa nemohli vymotať z úročných úrokov, iní si žili v blahobyte a požičiavali. Ale aj úžera sa ľuďom zhnusila a musela hľadať nové formy. A tú novú formu pomenovali slovom investície. Investícia priniesla zisk rovnako ako úžera, no zároveň vykonávala aj určitý spoločenský prospech, ktorým svoju podstatu maskovala. To sú začiatky investičnej ekonomiky, ktorá trvá dodnes.
 
Ekonomika dnes
Dnes si už málokto vie sám vyrobiť potraviny, ktoré konzumuje alebo košeľu, ktorú nosí. Stali sme sa všetci závislými na investoroch, sloboda sa stratila a presunula sa z reality do úst politikov. Ekonomika nazvala samu seba liberálnou, to jest, že dáva slobodu investorom, nedáva však takú slobodu zamestnancom, ani spotrebiteľom. Podľa ekonomickej teórie má investor (podnikateľ) byť riadený svojou egoistickou túžbou zarobiť peniaze. Neviditeľná ruka trhu potom transformuje jeho egoizmus na spoločensky prospešné veci. To jest núti ho konkurencia vyrábať lacnejšie a kvalitnejšie, lepšie odmeňovať zamestnancov. V skutočnosti je toto najväčší omyl súčasnosti. Egoizmus vždy zostane egoizmom a vždy bude spoločensky škodlivý. Zdravá spoločnosť je len tá, ktorej členovia majú spoločenskú užitočnosť vpísanú v srdci. Lebo čo je v srdci, to je aj navonok a žiadna neviditeľná ruka tomu nezabráni.
 
Dôsledky dnešnej ekonomiky a jej škodlivosť
A tak sme dnes kŕmení spoločensky jedovatou reklamou, ktorá nám dokonale vymýva rozum aj cit a podvedome nás programuje na kupovanie úplných zbytočností, programuje nás na neprestajný hlad po výrobkoch, vyvoláva v nás nízke chtíče a robí nás otrokmi investorov prostredníctvom otročenia vlastným žiadostiam. Škodíme tým vlastnej duši a jej duchovnej podstate, škodíme prírode, škodíme medziľudským vzťahom. Sme manipulovaní, aby sme žili egoisticky, žili sami nie pre seba, ale pre naprogramované chtíče. Žijeme v obrovskom prepychu a predsa nemáme dosť. Myslíme si, že sme bohatí, ale nemáme skutočných priateľov. Sme izolovaní a nedokážeme si navzájom dôverovať a spolupracovať. Sme izolovaní jeden od druhého a aj sami od podstaty vlastnej duše.
 
Slepo dôverujeme hypermarketom, nadnárodným spoločnostiam, bankám a poisťovniam, ktorým ide len o zisk, ale nedokážeme dôverovať susedovi. Slobodná duša dôveruje svojím blízkym, ktorých pozná, ale otrocká zaslepená duša dôveruje cudzím, ktorých nepozná a to preto, že nedôveruje ani sama sebe.
 
Sociálna politika
To veru nie je to, že štát zhromaždí peniaze od ľudí, aby ich prerozdelil tým slabším. Výber peňazí je násilie a násilie nemá nič spoločné so sociálnosťou, ale s mocou. Pravá sociálna politika je o návrate ľudskosti do medziľudských vzťahov. Ľudskosti, ktorá bola pošliapaná, zneuctená ba až zabitá túžbou po bohatstve a moci.
Sociálnosť znamená začať dôverovať tým, ktorých poznám, zlepšiť si vzťahy s nimi a spolupracovať.
 
Malí výrobcovia sa môžu spojiť so spotrebiteľmi a obísť hypermarkety, ktoré arogantne zdierajú malých výrobcov. Ľudia by si mohli združiť aj peniaze, požičiavať si bezúročne a obísť tak banky aj poisťovne. Ale to by musela vládnuť medzi nimi čestnosť a následná dôvera. Ak nie je medzi ľuďmi čestnosť a ak si nedôverujú, sú ako zlomené Svätoplukove prúty, náchylné na vojenské obsadenie nepriateľom.
 
Sociálne žiť
Skutočná sociálna politika začína v každom z nás, v našej schopnosti komunikovať a vytvárať zdravé vzťahy. Zdravé vzťahy sa prejavia na spolupráci a spolupráca sa prejaví na spoločných projektoch miestnych komunít. Žiť sociálne znamená postaviť proti egoizmu súčasnej ekonomiky svoju spoločenskú užitočnosť, ktorá vyviera z lásky k ľuďom a z poznania hierarchie hodnôt. Žiť sociálne znamená hľadať a objavovať v sebe prameň života a šťastia a nenechať sa oklamať pôžitkami telesného charakteru.
 
http://www.islamweb.cz/koran/
Milan Rusko