Nemoc, z které se chci uzdravit, nemusím bezpodmínečně znát.
Když zdravě žiji, když přijímám každodenně lék modlitby,
uzdravím se i z nemocí, které neznám.
Protože modlitba mě spojuje s Bohem, pravým lékařem,
který zná mé rány mnohem lépe než já.
Vydat se mu v modlitbě je proto nejlepší terapeutický prostředek,
který nám mniši doporučují.
 
Modlitba není terapeutickým prostředkem, který může mnich ovládat jako nějakou techniku.
Modlitba uzdravuje, protože nás spojuje s Bohem.
 
V modlitbě se setkáváme s Boží zkoumající a současně uzdravující přítomností.
Protože nás modlitba přivádí do Boží přítomnosti
a naplňuje nás Božím Duchem, může uzdravovat.
 
Anselm Green: Modlitba a sebepoznání
 
Jediný člověk, před kterým se neschováme, jsme my sami.
Proto stojí za to se trochu poznat.
 
 
Vo štvrtok 5.3.2009 o 17:00 v čajovni Čarovni
pre všetkých, ktorí sa neboja zrkadla
Sebapoznanie, sebauzdravenie, sebapremenenie
a Poznanie
 
Sebapoznanie
Niektorí ľudia sa poznania seba samého boja, iní ho považujú za nudné a nezaujímavé. Ďalší však venujú úsilie, aby poznali svoje dobré aj slabé stránky, svoje ideály, svoje poslanie, svoje krásne JA.
 
Nástroj sebapoznania
Samozrejme nás napadne zrkadlo. Nemožno vidieť vlastnú tvár bez zrkadla, nemožno poznať seba bez reflexie vo vzťahoch, bez komunikácie. Takto však spoznávame svoju vonkajšiu prejavenú realitu. A čo naše skryté možnosti? Čo naše ideály, poslanie a naše krásne JA? To reflexiou vo vzťahoch nepoznáme, pokiaľ to navonok neprejavíme. Ako teda? Nuž, nezaprieť seba. Nezapredať Seba len preto, že naše okolie z nás chce urobiť niekoho iného. Vyhľadať si také okolie, takých ľudí vôkol seba, ktorí v nás to krásne JA vidia, rovnako ako ho my vidíme v nich...
 
Sebauzdravenie
Na sebauzdravenie nemusím nutne poznať všetky svoje slabé stránky. Stačí byť v správnom stave vedomia, v zdravej životospráve ducha, duše i tela a uzdravenie nastane aj bez diagnózy choroby. Poznanie vlastných slabých stránok mi slúži len na odhadnutie vlastných možností, pokiaľ som ešte chorý a slabý.
 
Sebapremenenie
Na sebapremenie nie je potrebné dokonalé sebapoznanie, ale dokonalé sebauzdravenie. Poznať, čo je zdravé a ísť za tým, žiť to. Vyhnúť sa všetkým zlozvykom a od okolia naučeným nesprávnym návykom. Ako poznáme, čo je zdravé a čo nezdravé? Jednoducho tam, kde naše JA začína krásnieť, spolu s JA všetkých bytostí, tam bude zdroj zdravého životného štýlu.
 
Platon o poznaní:
Poznanie existuje pravé a nepravé, pričom pravé je poznanie ideí uskutočňované rozumovou dušou. Základom poznania je priame nazeranie ideí. Ostatné poznanie je iba natoľko poznaním, nakoľko má účasť na tomto nazeraní.

Poznanie nemožno dosiahnuť zmyslami. Ozajstné poznanie nemôže poskytnúť ani mienka získaná indukciou z faktu premenlivej existencie vecí, pretože neodpovedá na otázku, prečo veci jestvujú. Ani samo objektivne myslenie, opierajúce sa o skúmanie elementov a pomerov častí vo veciach, nestačí. Poznanie, ktorého cieľom je vedenie o ideách, musí začínať prisne vedeckými úvahami, podobnými matematickým dôkazom. Cestou k nemu nie je diskurzívne myslenie, ale intuitivne nazeranie. Na to je potrebná primeraná duševná príprava spočívajúca v tom, že človek v mnohosti jednotlivych vecí začne vidieť jednu ideu a že znova v mnohých rozličných, hierarchicky navzájom spätých ideách vidí jednu ideu a konštatuje, že táto idea v sebe obsahuje celé množstvo iných rozličných ideí.
 
Vedenie, ktorého cieľom je poznanie ideí, je teda povznesením sa nad vonkajšie zmyslové veci k vnútornému zreniu najvyššej idey a v ďalšej etape zostupovaním od tejto najvyššej idey k vonkajším veciam a k ich vysvetľovaniu prostredníctvom nej. Idey má duša zatvorené v sebe a len sebe pripomína to, čo videla vo sfére ideí (rozpamätávanie sa), a keďže je spojená s telom týmto ideám prispôsobuje vonkajší svet.
 
Poznanie ideí si vyžaduje primeranú mravnú prípravu. Táto príprava spočíva v aplikovaní ideí na život a konanie človeka a týka sa cieľa morálky a prostriedkov k nemu vedúcich, predovšetkým cnosti.
 
 
Anseln Green
http://www.pastorace.cz/index.php?typ=texty&sel_text=1317
Zrkadlo sebapoznania
http://blog.peoplecomm.cz/clanek/zrcadlo-sebepoznani
Cesta
http://www.spirit67.estranky.sk/
Platon
http://ii.fmph.uniba.sk/~filit/fvp/poznanie_platon.html
 
Milan Rusko